2303
1
شرح وظايف دفتر

شرح وظايف دفتر امور بانوان خانواده


                                                         

 
انجام مطالعات و تحقيقات لازم در خصوص وضعيت، مسائل و مشكلات زنان درابعاد زندگي فردي، خانوادگي، اجتماعي و سمت دهي آنان به سوي سياست هاي كلان جمهوري اسلامي ايران


 
مطالعه وبررسي پيرامون شيوه هاي افزايش سطح آگاهي و دانش عمومي زنان سراسركشوربا توجه به خصوصيات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي حاكم برمناطق


 
مطالعه و بررسي قوانين و مقررات مربوط به زنان به منظور يافتن راه حل هاي مناسب براي رفع تنگناهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي زنان


 
برقراري ارتباط مستمر با وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي ذيربط در امور بانوان به منظور تبادل نظر و آگاهي از طرح ها و برنامه ها و ايجاد هماهنگي در جهت رفع مسائل و مشكلات زنان كشور


 
مطالعه و بررسي شيوه هاي سازماندهي زنان جهت مشاركت در فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي وسياسي و ارائه طرح ها و پيشنهادهاي لازم به كميسيون هاي امور بانوان


 
ابلاغ سياست هاي كلي نظام و خط مشي فعاليت ها و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي وزارتي و مصوبات ساير مراجع ذيصلاح در امور بانوان به كميسيون هاي امور بانوان و پيگيري و نظارت بر اجراي آنها


تعيين ضوابط و معيارهاي لازم به منظور اعمال نظارت و ايجاد هماهنگي درفعاليت هاي كميسيون هاي امور بانوان سراسركشور و ارزيابي عملكرد آنان و جمع بندي و ارائه آن به مراجع ذيربط


 
بررسي و برآورد اعتبارهاي مورد نياز كميسيون هاي امور بانوان سراسر كشور و همكاري با واحد مربوطه در جهت تخصيص اعتبارها به كميسيون هاي امور بانوان


 
شناسائي نحوة تخصيص اعتبارات براي مسائل مربوط به زنان از تبصره هاي قانون بودجه و اعلام آنها به كميسيون امور بانوان


 
نظارت بر امر تشكيل و نحوة فعاليت كانون هاي فرهنگي اجتماعي بانوان به منظور توسعه مشاركت زنان در عرصه هاي مختلف در سراسر كشور


 
فراهم آوردن موجبات اجراي وظايف وزارت كشور در ارتباط با مسائل بانوان سراسر كشور از طريق استانداران و فرمانداران


 
ارتباط مستمر با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور تبادل نظر و ايجاد هماهنگي در رابطه با طرح ها و لوايح پيشنهادي جهت تسريع در تصويب آنها


 
مطالعه و شناخت امكانات و تسهيلات مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي در سراسر كشور و برنامه ريزي جهت استفاده و بهره برداري از امكانات مذكور


 
برنامه ريزي مناسب به منظور فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي بالابردن سطح كارآفريني و دانش و تخصص زنان شاغل در وزارت كشور و واحدهاي تابعه


 
ارائه پيشنهاد بازنگري شرح وظايف كميسيون هاي امور بانوان و عنداللزوم تدوين دستورالعمل هاي مورد نياز كميسيون ها، كانون ها و كميته هاي تخصصي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه

 

 

 

1393/09/09
Powered by DorsaPortal