دفتر امور خانواده و بانوان
آموزش و جامعه مدني زنان غرب كشور
آموزش و جامعه مدني زنان غرب كشور ششمين كارگاههاي آموزشي تخصصي تشكلهاي مردم نهاد حوزه زنان غرب كشور در لرستان
آموزش و جامعه مدني زنان غرب كشور


كارگاههاي آموزشي تخصصي تشكلهاي مردم نهاد حوزه زنان غرب كشور به ميزباني امور بانوان و خانواده استانداري لرستان در حال برگزاري اند.

تقويت فعاليت گروهي و غيردولتي مبتني بر آموزش كار حرفه اي از جمله اهداف برگزاري اينگونه كارگاههاست.

دولت مداخله نميكند اما رسالت دولتها حمايت از ارتقاي توان سازمانهاي مردم نهاد است. آموزش هم در همين راستاست.

به مجموعه سازمانهاي مردم نهاد غيردولتي چه از نوع اقتصادي و چه از نوع غيراقتصادي، جامعه مدني گفته مي شود.

پس، هدف بسترسازي مناسب براي فعاليت جامعه مدني زنان است.

عدالت جنسيتي و برابري جنسيتي متناسب با شرايط و مقتضيات كشور، از جمله ديگر اهداف تقويت فعاليت سازمانهاي مردم نهاد غيردولتي است.
مديركل امور بانوان و خانواده استانداري لرستان، ناهيد پرويزپور است.

وي در آيين افتتاح اين كارگاهها گفت:«رويكرد دولت تدبير و اميد، حمايت از فعاليت سازمانهاي مردم نهاد زنان است».

زنان نيمي از جامعه اند؛ تقويت مشاركت اجتماعي و سياسي زنان همراه تقويت نهاد خانواده از جمله موضوعات مهم حوزه جامعه مدني زنان كشور است.

به همين خاطر است كه دو واژه «امور بانوان» و «خانواده» در كنار هم و همپيوند با هم قرار گرفته اند تا هم مشاركت اجتماعي و سياسي زنان تقويت و حمايت شود و هم نهاد خانواده.

موضوع حمايت سازمانهاي مردم نهاد حوزه زنان از زنان بي سرپرست يا زنان بدسرپرست و زنان آسيب ديده از آسيبهاي اجتماعي هم يك موضوع مهم است كه بايد در اين زمينه هم از مشاركت سازمانهاي مردم نهاد براي مقابله با آسيبهاي اجتماعي و انجام كاركردهاي حمايتي، حمايت كرد.

بديهي است هرچه جامعه مدني تقويت بشود بي عملي و بي تفاوتي اجتماعي هم به حاشيه رانده ميشود و مسئوليت پذيري اجتماعي و سياسي و مشاركت گرايي، افزايش مي يابد.

برگزاري كارگاههاي آموزشي تخصصي براي توان افزايي سازمانهاي مردم نهاد حوزه زنان غرب كشور، به نوعي تلاش براي قدرتمندي جامعه مدني است.

وقتي جامعه مدني قوي شد آنگاه خود به خود، فرهنگ مطالبه گري هم در جامعه گسترش مي يابد و مطالبه گري از نوع اثرگذارتر و كارآمدتر مي شود.

همچنين، فرهنگ سياسي مشاركتي به جاي فرهنگ سياسي انفعال و بي تفاوتي، در جامعه تقويت مي شود.
1398/08/13
Powered by DorsaPortal